Kinh Di Lặc Độ Thế

Đức Phật truyền rằng:

Dám khuyên đại chúng nghe cho kĩ

Ăn chay niệm Phật khỏi tai nàn

Gái trai chẳng tin lợi Phật dạy

Ấy rồi nguy hiểm thấy vua Diêm

Ngày nay, ai có kinh này để tụng niệm sẽ giúp cho gia quyến được an lành thoát nạn. Khắp thiên hạ trẻ, già, trai gái đều nghe tín kinh này, đi đường xá mang theo kinh này sẽ không bị tai họa. Khuyên dân sự ai cũng nên sao chép kinh này, đặt trai cúng, đọc chân kinh, mọi tai khỏi hết. Kẻ ngu si không tin thụ, phải phòng ác tật, nhức đầu óc, đau bụng dạ, khéo kẻo chết toi, rồi sai cả các ôn thần hành tai hành dịch.

Truyền kinh Ngài, Cổ Phật hộ trì, các hương ngôn nên cảnh giới, ai ai cũng phải biết những thiện tín tụng kinh này và làm việc phúc nhờ Phật độ cho dẫu mười sầu cũng chẳng sợ.

MƯỜI SẦU

Một sầu nước lửa đao binh chết

Hai sầu hết tuyệt lửa nhân gan

Ba sầu đau ốm ôn hoàng chết

Bốn sầu trai, gái chẳng đoàn viên

Năm sầu thiên hạ nhân dân loạn

Sáu sầu có đường không ai đi

Bảy sầu dầy núi beo hùm chạy

Tám sầu ngày đêm chẳng yên lành

Chín sầu cõi đất còn ai tốt

Mười sầu chẳng gặp đời thái bình

Nhà nào chẳng tin rồi ôn dịch

Những kẻ tin kinh được phúc nhiều

Đường xá chẳng còn ai đi lại

Chỉ nhà tích thiện được an toàn

Nhiều nhà tai nạn khóc kêu trời

Muốn qua tai nạn, sao kinh đọc

Trẻ, già, trai, gái chẳng phiền lo

Những kẻ sao kinh thêm Phúc Thọ

Thoát qua Kiếp – nạn cả một nhà

Chân kinh của Đức Di Lặc cứu đời

BÀI TÁN DÂNG HƯƠNG

Hương lòng vạc báu thắp lên

Ngát nào thơm thấu đại thiên ba nghìn

Đàn đàn Chầm Nhũ dâng lên

Khói hương nghi ngút, hoa sen phật đài

Mười phương Phật, chín phương trời

Ruổi phăng loan hạc, giáng nơi đàn tràng

Bầu trời cảnh Phật thanh lương

Phật tiên chứng thụ cúng dàng nhân gian

Nam mô hương cúng dàng Bồ tát ma ha tát (đọc 3 lượt)

KỆ KHAI KINH

Sáu muôn năm tới hội Long Hoa

Kinh hiện trong vùng đá nẩy ra

Vi diệu rất sâu kinh Phật dạy

Thụ trì rạng tỏ tấm lòng ta

Nam mô khai bảo tạng Bồ tát ma ha tát (Kinh đọc 3 lần)

BÀI TỤNG NIỆM KINH DI LẶC ĐỘ THẾ

Nam mô vô cực giao trì vương mẫu vô nguyên cổ phật tiêu kiếp cứu thế địa từ tôn

Nam mô nhị thập tứ vị kim tiên cổ phật liệt thiên tôn

Nam mô tam thanh cảnh vô lượng độ nhân nguyên thủy linh bảo giáng sinh liệt thiên tôn

Nam mô thập phương vô lượng thường trụ tam bảo chư Phật Bồ tát

Nam mô vô vi thiên cung huyền khung cao thượng đế thái hoàng đại thiên tôn

Nam mô lăng tiêu ngọc diện huyền linh thượng đế ngọc hoàng phả độ đại thiên tôn

Nam mô cứu tiên tứ ngự thượng thánh cao chân liệt thiên tôn

Nam mô nho thích đạo tam giáo giác thể đại thiên tôn

Nam mô đương lai hạ sinh độ nhân cứu kiếp Thế tôn Như lai Di lặc tôn Phật

Nam mô tam thập lục thiên tận hư không biến pháp giới chư thiên thiên chúa

Nam mô thất thập nghị địa tam thiên thế giới vạn đại chi mẫu thổ hoàng địa kỳ

Nam mô tào tam giới tứ phủ vạn linh long thiên thánh chung liệt thiên tôn

Nam mô đạo kinh bảo Ngọc quang hội chung nhất thiết phả độ thiện nhân thánh chứng

Nam mô đương lại đại sinh độ thế cứu kiếp ngọc Phật chư tôn Bồ tát

Nam mô nam thiên đạo tràng giáo chúa cứu khổ cứu nạn Quan thế âm Bồ tát

Nam mô nam bang lịch đại nho thích đạo chư vị Phật thánh tổ sư tiên hiền

Nam mô nam bang lịch chiều thánh chúa Minh Vương hà hải độc nhất thiết thần tiên chính khí

Nam mô đương niên đương cảnh tư mệnh Táo Quân lục phủ ngũ tự trụ trạch thổ thần liệt vị mãn thiên chân tể.

SỰ TÍCH KINH QUÍ TRỌNG CỦA ĐỨC DI LẶC

Đức Phật ngài dạy rằng bản kinh này hiện ra tại thôn trại nhà họ Vương, thuộc huyện Nhạc Dương, huyện Bình Dương, tỉnh Sơn Tây, bên Tàu. Bỗng một hôm có tiếng nổ vang như sấm sét, trái núi đá tự nhiên nổ tung ra thì thất một quyển kinh đức Phật Di lặc này, người ở đấy sao viết ra nhiều bản để cúng dàng, truyền rộng cho nhân dân thiên hạ chứ không dám dấu ở nhà, nếu có ai chẳng truyền thời tội chẳng vừa, trời giáng tai nạn cũng như bị kiếp. Chính quyển chân kinh của đức Di Lặc này thực ở vùng đá dưới gốc dâu, hiển hiện ra cõi diêm phù để cứu cho chúng sinh nữa khi gặp hồi mạt kiếp, đã có vị tiên ở từng trờ đại la xuống đời, nếu có người thiện nam tín nữ nào phát tâm thành kính sao chép rộng truyền thì người ấy được cái lợi lớn, ai sao tả được một bản thời khỏi tai tiếp được một nhân, nếu người nào không tin tất phải phát sống mà còn bậc thương sĩ nào trí tuệ đã lòng thành sao chép lại giảng tụng Kinh này, có thể thoát khỏi mười nạn mạt kiếp và thoát khỏi khổ dịch lệ yếu đau. Vậy nên, dám khuyên người miệng chăm niệm Phật thì tốt lắm, còn ai bất tín ấy rồi thấy tai nạn thời mình, hãy xem cữ tháng năm tháng một sau này có khi cơm không có người ăn, đường không có người đi, nơi sinh ra giặc cướp, nơi thì núi hổ lang, khi thì mưa to gió dữ, người phải âu sầu, còn những người thiện nam tín nữ phải nên thiết đàn thắp hương lễ bái tụng niệm kinh này mới khỏi tai kiếp, có khi tháng ba bị tai nạn, nước lửa tàn hại khó qua, nếu ai không có hồi lòng hướng thiện thì khó mà tránh khỏi.

Đức Phật Di lặc dạy người thiện tín nào chăm đọc kinh này lại khuyên cả nhà tin thụ thời khỏi kiếp tai, vì rằng sau này sẽ có mười vua Diêm Vương ra đời để tra xét các nhà thiện ác, hễ nhà nào có Kinh này thời khỏi không những khỏi tai nạn lại được cát lợi phúc lành.

Đức Phật lại dạy rằng đến năm chó vàng giống ma trừ hết, năm lợn vàng hơi yên, chuột trắng ra đời, thiên hạ đã hơi thái bình, trẻ già mất nửa, chín gái mới có một chồng, đến năm hổ đen xuống đời liệu phương chủ trị, năm rồng xanh mới hiện giáng thế, đến năm ngựa đỏ trong thiên hạ mới thực thanh bình, hết thảy nhân dân rộng mở dạy đạo thời rộng mở dạy đạo nhiệm màu từ độ cho tuốt thảy thiện nam tín nữ đều thành Phật cả. Ai ai đều được sống lâu trường thọ giàu sang vui thỏa nhà nhà đều được sung sướng chẳng cấy cũng thừa thóc ăn, các cây cối đều sinh quả ngon, đời ấy là đời vui thú, bây giờ là thời kì đổi thay thiện ác thiên hạ thái bình cõi trần đều thành cực lạc.

Hết thảy chúng sinh tín lễ kinh này, làm nhà cửa, để mồ mả, động thổ hưng công, trăm phần không phải kiêng kị gì nữa, hết thảy tà ma đều tuyệt tích cả.

Nhà nào có chân kinh của Đức Di Lặc Tôn Phật này chẳng khác nào như có một đạo bùa hộ mệnh nhiệm màu không lo sợ chi hết, hễ ai chăm thụ trì chúng dàng thời ngài che chở cho cả nhà được an lành, nhưng phải nên biết ơn ngày mà rộng khuyên cho thiên hạ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *